Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://sp9starachowice.szkolna.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • zdjęcia nie są opisane
  • dokumenty w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Słowak-Brzezińska, adres poczty elektronicznej sp9starachowice@vp.p. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  41 274 55 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej posiada jedno główne wejście z poziomu zero od strony północnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są oszklone o odpowiedniej szerokości, pozwalające na swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. W budynku na każdym poziomie: parter, I piętro, II piętro znajduje się szeroki korytarz. Szerokość drzwi w toaletach na każdym poziomie budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Przy wejściu głównym osobami udzielającymi informacji są pracownicy obsługi. Na terenie szkoły od wschodniej strony jest 17 miejsc parkingowych. Od strony parkingu znajduje się wejście do szkoły, do którego prowadzą trzystopniowe schody. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny